مدیریت تعمیم برند در سازمان‌های رسانه‌ای

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی