لزوم کارآفرینی کمپین‌های تبلیغاتی به‌عنوان واسطه‌گران بازار رسانه‌ای

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران