بازنمایی گرایش‌های کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران