تأثیرگذاری بر افکار عمومی در مدیریت بحران، از طریق روابط عمومی مدرن

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد