بررسی ساختار تشکیلاتی روابط عمومی ها در ایران

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی