سنتز پژوهی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن زنان در شبکه‌های اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه