سواد رسانه‌ای و مخاطبان منفعل

نویسنده

کارشناسی‌ارشد ‌‌روابط ‌عمومی،‌د‌انشگاه ‌آزاد ‌‌اسلامی ‌واحد ‌‌تهران‌ مرکز‌