نقشه‌برداری سیستماتیک رسانه‌های اجتماعی و ارتباط آن‌ها با کسب‌وکار

نویسنده

کارشناسی‌ ارشد‌‌ مد‌یریت،‌مدرس دانشگاه پیام نور