نقش سواد رسانه‌ای در تجزیه‌وتحلیل و الگوپذیری مخاطبان از تبلیغات اقناعی تلویزیون

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه،‌د‌انشگاه ‌آزاد‌‌ اسلامی