بررسی تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید داخلی

نویسنده

د‌کترای ‌جامعه ‌شناسی،‌هیئت‌علمی ‌و‌استاد‌یار‌گروه‌ علوم‌ اجتماعی ‌دانشگاه پیام‌ ‌ نور