میزان اعتماد دانشجویان به پوشش خبری حادثه پلاسکو در شبکه خبر

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی