شرایط محیطی و مدیریت رسانه ای و ارتباطی در میدان جنگ نرم

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی