دوره و شماره: دوره 1، 2 و 3، مهر 1392 
مساله فیس بوک «مساله» ساز فرشاد مهدی پور سردبیر

صفحه 2-3

فرشاد مهدی پور


مفهوم، جایگاه و ویژگی اراده نیروی انسانی در رسانه

صفحه 4-12

قاسم صفایی نژاد


فن آوری و مدیریت رسانه

صفحه 13-17

حمیدرضا معیری


تخصصی سازی در رسانه: برنامه سازی برای مخاطبان خاص و اقلیت ها بجای مخاطبان گسترده

صفحه 18-24

سعید باقری


نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد برنامه های توسعه کشور در افق 1404

صفحه 25-32

مهدی عظیم مزرجی؛ حسین بنی فاطم


مطالعه عمیق در تکنولوژی های عصر نوین رسانه های اجتماعی و نقش آن در کسب و کار

صفحه 33-40

حسین ذوالقدر؛ مرتضی قاسم زاده عراقی


بررسی اثرات مثبت و منفی فیس بوک

صفحه 41-51

مهسا رمضانی


برسی نقد اخلاقی «من و پلاس» از منظر مدیریت رسانه ای

صفحه 52-67

مژده کردی


مدیریت رسانه در رویارویی با شایعه

صفحه 68-72

علیرضا تاجریان


شرایط محیطی و مدیریت رسانه ای و ارتباطی در میدان جنگ نرم

صفحه 73-75

رامین شمسایی نیا


ضرورت توجه به آینده پژوهی در تکنولوژی های ارتباطی

صفحه 76-76

احسان کریمی میبدی