ضرورت توجه به آینده پژوهی در تکنولوژی های ارتباطی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه