تاثیرگذاری بر افکار عمومی در مدیریت بحران، از طریق روباط عمومی مدرن

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد