دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، اردیبهشت 1394 
روابط عمومی، منظومه فلسفی اجتماعی

صفحه 4-5

حسن بشیر


الگوی مناسب تحقق شعار سال

صفحه 6-8

مهدخت بروجردی علوی


رسانه؛ شمشیر دو لبه

صفحه 9-10

محمد حسن قدیری ابیانه


نقش رسانه در بلوغ روابط عمومی

صفحه 12-14

احسان جهان دیده


ما کجاییم در این بحر تفکر...؟

صفحه 15-16

اکبر نعمت الهی


روابط عمومی و رسانه

صفحه 17-18

غلامرضا خلیل ارجمندی


کاربست رسانه های نوین در روابط عمومی مالی

صفحه 19-36

محسن ایلچی


نقش روابط عمومی و رسانه در افزایش آگاهی و تنویر افکار مخاطبان

صفحه 37-40

مریم حق شناس


گذر از روابط عمومی مدرن به پست مدرن

صفحه 41-50

حمید معیری


روابط عمومی و اثر بخشی فنون رسانه ای

صفحه 51-60

سید شهاب سید محسنی


تاثیرگذاری بر افکار عمومی در مدیریت بحران، از طریق روباط عمومی مدرن

صفحه 61-76

حسن قاسم زاده؛ احمد نصیرایی


محیط شناسی راهبردی سایت های خبری ایران

صفحه 77-108

فرشاد مهدی پور


آنتالوژی شاهنامه؛ پروژه برگزیده دانشگاه کلمبیا

صفحه 109-111


روابط عمومی، ابزاری پیچیده

مرتضی حیدری