نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد برنامه های توسعه کشور در افق 1404

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 استاد علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز