نویسنده = قاسم صفایی‌نژاد
نگاه بین المللی مدیران رسانه ای

دوره 8، شماره 51، آبان 1399، صفحه 6-6

قاسم صفایی‌نژاد


اداره هولدینگی رسانه و هم‌افزایی در آن

دوره 5، شماره 36، آذر 1396، صفحه 31-42

قاسم صفایی‌نژاد


اداره هولدینگی رسانه و هم‌افزایی در آن

دوره 4، شماره 24، آبان 1395، صفحه 7-8

قاسم صفایی‌نژاد


سرعت تغییرات، رسانه‌ها و چابکی سازمانی

دوره 4، شماره 22، شهریور 1395، صفحه 4-6

قاسم صفایی‌نژاد


پست‌مدرنیسم و مدیریت رسانه

دوره 4، شماره 20، تیر 1395، صفحه 53-75

قاسم صفایی‌نژاد


غلبه بر موانع میان‌فرهنگی موجود بر سر راه مدیریت دانش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 8، آبان 1393، صفحه 55-66

قاسم صفایی‌نژاد