دوره و شماره: دوره 2، 6 و 7 - شماره پیاپی 7، شهریور 1393 
از دانش مدیریت تا مدیریت دانش

صفحه 4-4

مهدی قمصریان


نقش اقتصاد فرهنگ و هنر در اقتصاد مقاومتی غلامرضا خلیل ارجمندی

صفحه 5-8

غلامرضا خلیل ارجمندی


رسانه تلویزیون؛ پیشرفت ها و چالش ها

صفحه 9-20

حجت الله عباسی


ویژگی های رسانه رادیو و مدیریت آن

صفحه 21-38

نازیلا شفیعیان


چالش ها و راهکارهای مدیریت رسانه های مکتوب

صفحه 39-52

قاسم صفایی نژاد


خبر، خبرگزاری و چالش ها

صفحه 53-64

هاجر آصف


تاریخچه و چشم انداز رادیو

صفحه 71-76

طاهر روشندل اربطانی؛ مریم حق شناس؛ سودابه رادفرد


مدیریت رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی

صفحه 77-88

داوود مومنی


بررسی ابعاد مدیریتی در توانمندسازی رقابتی سازمان های رسانه ای

مریم حق شناس