نویسنده = قاسم صفایی نژاد
ضرورت تصحیح رژیم مصرف رسانه‌ای

دوره 6، شماره 42، تیر 1397، صفحه 5-8

قاسم صفایی نژاد


جریان سازی در فضای مجازی، با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 26، دی 1395، صفحه 15-34

قاسم صفایی نژاد


الگوی «آرمان گرایی واقع بینانه» به مثابه ایدئولوژی اسلامی در «مدیریت انقلابی» رسانه

دوره 3، شماره 13، مرداد 1394، صفحه 171-192

محسن سلگی؛ قاسم صفایی نژاد


تاثیر فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بر مدیریت راهبردی رسانه

دوره 3، شماره 11، تیر 1394، صفحه 17-30

قاسم صفایی نژاد


نظریه های اقناع و کاربرد آن در رسانه ها

دوره 3، شماره 12، تیر 1394، صفحه 23-38

قاسم صفایی نژاد


تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای

دوره 3، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 35-52

قاسم صفایی نژاد


چالش ها و راهکارهای مدیریت رسانه های مکتوب

دوره 2، 6 و 7، شهریور 1393، صفحه 39-52

قاسم صفایی نژاد


اقتصاد نشر

دوره 2، 4 و 5، فروردین 1393، صفحه 33-48

قاسم صفایی نژاد


مفهوم، جایگاه و ویژگی اراده نیروی انسانی در رسانه

دوره 1، 2 و 3، مهر 1392، صفحه 4-12

قاسم صفایی نژاد


مدیریت فرهنگی شبکه های اجتماعی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 16-24

قاسم صفایی نژاد